Projekti

LITTLE HOUSE FOR A GOOD START / MALA KUĆA ZA DOBAR POČETAK

Projekt kojeg Udruzi osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije financira UNICEF Hrvatska, a u tu svrhu osigurana su sredstva za jednu godinu programa, zaključno do 31. ožujka 2022. godine u iznosu 330.000,00 kn.

PROVODITELJ PROJEKTA: Udruga osoba s invaliditetom Sisačko – moslavačke županije
VODITELJ PROJEKTA: Ivan Latinčić
UGOVORNO TIJELO: UNICEF Hrvatska
VRIJEME PROVEDBE: 6. 4. 2022. – 31. 3. 2023.
VRIJEDNOST PROJEKTA: 330.000,00 kn

AKTIVNOSTI:
1. Radna terapija za djecu i mlade s TUR i invaliditetom uz upute i savjetovanja roditeljima za bolji uvid u pristup i najbolji način rada s djecom i mladima u kabinetima radne terapije u Maloj kući u Petrinji
2. Terapija senzorne integracije za djecu i mlade s TUR i invaliditetom uz upute i savjetovanja roditeljima za bolji uvid u pristup i najbolji način rada s djecom i mladima u kabinetu u Maloj kući u Petrinji do uređenja nove Sobe čuda u Sisku koja je stradala u potresu
3. Fizioterapija za djecu i mlade s TUR i invaliditetom uz upute i savjetovanja roditeljima za bolji uvid u pristup i najbolji način rada s djecom i mladima u kabinetu u Maloj kući – usluga koju već drugu godinu za redom financira u 100% iznosu Unicef Hrvatska
4. Psihosocijalno osnaživanje roditelja djece s TUR i invaliditetom – upute i savjetovanja roditeljima za bolji uvid u pristup rada s djecom kod kuće, radionice za roditelje, edukacije…
5. Program tranzicije djece s teškoćama u razvoju od programa rane intervencije do odgojno-obrazovnog sustava
6. Program pomoći u učenju za djecu s teškoćama u razvoju
7. Provedba radionica za osnaživanje zaposlenika škola i vrtića za rad s djecom s teškoćama u razvoju
8. Sastanci projektnog tima u cilju identifikacije korisnika projekta temeljem individualnih razgovora i uvidom u dokumentaciju Udruge, podjela radnih zadataka vezano uz provedbu projekta; dogovaranje informiranja korisnika o sadržaju projekta, praćenje i evaluacija
9. Promidžba projekta

CILJ PROJEKTA:
Prevencija institucionalizacije djece i mladih s teškoćama u razvoju razvojem inovativnih i unaprjeđenjem postojećih usluga te veća dostupnost usluga stanovnicima ruralnih područja, značajno poboljšanje kvalitete života u zajednicama s manje mogućnosti (područja od posebne državne skrbi, ruralne i manje urbane sredine), te razvoj mreže dostupnih socijalnih usluga u Sisačko-moslavačkoj županiji. Programskim aktivnostima doprinijet ćemo jačanju Udruge kao pružatelja usluga u županiji i to na području kompetencija koje jačaju individualni pristup usmjeren obiteljima korisnika, planiranje najboljeg ishoda za korisnike, vještine suradnje s drugim dionicima i prilagodbe usluga ovisno o potrebama korisnika, znanja o ljudskim pravima i sposobnosti primjene znanja iz ljudskih prava, te primjenu novih alata za praćenje učinaka i vrednovanje usluga. Zadovoljavanje potreba zajednice. Formiranje multidisciplinarnog stručnog tima.

UNICEF zasvakodijete Cyan Horizontal rgb HR

OČEKIVANI UTJECAJI PROJEKTA: 

Program će kroz razvoj učinkovitih i uključivih socijalnih usluga doprinijeti socijalnoj uključenosti djece s teškoćama u razvoju i invaliditetom, pomirenju poslovnog i obiteljskog života članova njihovih obitelji, te jačanju stručnjaka koji rade s osobama s invaliditetom. Uspostava novih oblika psihosocijalne podrške u zajednici pogođenoj potresom.
Po okončanju provedbe, djeca s TUR i članovi obitelji obuhvaćeni projektom biti će bolje integrirani u lokalnu zajednicu. Osobno za korisnike utjecaj će biti u smjeru poboljšane socijalne uključenosti, deinstitucionalizaciji, boljem funkcioniranju u aktivnostima dnevnog života koje uključuju samozbrinjavanje, produktivnost i slobodno vrijeme., uklanjanje patoloških oblika ponašanja, razvoj neurološkog sustava, poboljšane motoričke i senzomotoričke funkcije, bolja integracija u predškolski i školski sustav. Osnaženi roditelji, s većom razinom samopoštovanja i samopouzdanja, educirani i upućeni za rad s djecom, veća razina informiranosti o dostupnim servisima podrške u zajednici i aktivna participacija u njima.

OČEKIVANI MJERLJIVI REZULTATI ZA GODINU DANA PROGRAMA:

- Formiran i osposobljen multidisciplinarni stručni tim za pružanje stručne pomoći u djece s teškoćama u razvoju (3 radna terapeuta, 2 senzorna terapeuta, 1 fizioterapeut i 1 učitelj)
- Povećana zaposlenost stručnjaka s lokalnog područja (novo zapošljavanje – učitelj)
- 120 djece s teškoćama u razvoju i invaliditetom poboljšalo je socijalnu uključenost, uključivanjem u rehabilitacijski rad što im je omogućilo postizanje optimalnog funkcioniranja u aktivnostima dnevnog života koje uključuju samozbrinjavanje, produktivnost i slobodno vrijeme. Sve to doprinosi prevenciji njihove institucionalizacije i onima najmladjima bolju integraciju u predškolski i školski sustav
- 180 članova obitelji djece s teškoćama u razvoju i invaliditetom tijekom projekta upoznati su sa suvremenim metodama postupanja i rehabilitacije (savjetovanje roditelja nakon terapija i kroz povremene radionice), unaprijedili su usklađivanje svoje radne i obiteljske uloge čime se unaprijedili i postigli bolju integraciju u širu društvenu zajednicu
- Donositelji odluka na lokalnoj razini, institucije i opća javnost informirani su o potrebama i važnosti socijalne uključenosti obitelji i djece s teškoćama u razvoju
- Informiranjem lokalne javnosti o programu pridonijeli smo boljem razumijevanju potreba socijalno ugroženih obitelji te posljedično većem uključivanju građana u lokalne donatorske akcije.
- Uspostavljanje koordinacije i suradnje između relevantnih aktera za rješavanje problema s kojima se suočavaju obitelji djece s teškoćama u razvoju u zajednici – suradnja s Unicef Hrvatska

DRUŠTVENA VRIJEDNOST PROJEKTA:

Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije pokriva i ima članstvo s pretežno ruralnog područja i iz regije u kojoj veći dio još ulazi u područje od posebne državne skrbi, odnosno iz zajednice s manje mogućnosti (mali indeks razvijenosti) – osim Siska i Petrinje na terapije u malu kuću dolaze djeca i članovi obitelji iz manjih okolnih ruralnih mjesta i drugih gradova i općina (Martinska Ves, Topolovac, Sunja, Popovača, Glina, Hrvatska Kostajnica, Novska…). Na taj ćemo način pomoći u njihovoj socijalnoj isključenosti jer većina obitelji nije mogla do sada financirati troškove odlaska u Zagreb npr. na terapiju senzorne integracije te druge alternativne i inovativne socijalne usluge koje udruga pruža

JAČANJE KAPACITETA ZA RAZVOJ I ODRŽIVOST UOSI SMŽ I PARTNERA

Udruzi osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije odobrena su novčana sredstva Europskog socijalnog fonda - Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., kroz poziv za dostavu projektnih prijedloga -  Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice  za projekt pod nazivom „Jačanje kapaciteta za razvoj i održivost UOSI SMŽ i partnera“  kodni broj: UP.04.2.1.11.0750.

Odobrena novčana sredstva obuhvaćaju 12 mjeseci provedbe projekta.

PROVODITELJ PROJEKTA: Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije

PARTNERI: Udruga KAS Sisak i Građanski aktivizam

UGOVORNO TIJELO:
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske (Posredničko tijelo razine PT 1),
Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društava (Posredničko tijelo razine PT2),

     Ured za udruge LOGO HR RGB 72dpi vertical 1191x842px   6471p7P1mLvG8GEvQEPKfxy3nPv5OsaO

VRIJEME PROVEDBE: 22.2.2022. – 22.2.2023.

VRIJEDNOST PROJEKTA: Ukupna vrijednost projekta iznosi 370.947,38 kuna.                      
Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske-Ured za udruge (15 %) i iz Europskog socijalnog fonda (85 %).

VODITELJICA PROJEKTA: Manda Šalić

CILJ PROJEKTA: Ojačati kapacitete partnerskih organizacija civilnoga društva u Sisačko-moslavačkoj županiji za neposredan rad na područjima zapošljavanja, obrazovanja, socijalnog uključivanja i dobrog upravljanja na lokalnoj razini i unaprijediti kapacitete za pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice u kriznim situacijama.

Projektom su osigurana sredstva za:

  • Kupovinu opreme i opremanja Neurofeadback kabineta
  • Edukacije za 2 stručnjaka za Neurofeadback terapiju
  • Trening terapijske priče i trening s agresivnom djecom za 5 osoba
  • 4 modula edukacija - jačanja i unaprjeđenja kapaciteta zaposlenika: trošak se odnosi na edukaciju 6 osoba ovlaštenih za zastupanje i zaposlenika prijavitelja i partnera
  • Usluga psihološke i savjetodavne podrške
  • Javni zagovarački događaj na temu podizanja javne svijesti i aktivnosti zagovaranja i rješavanja potreba ranjivih skupina, posebno uslijed kriznih situacija
  • Promidžbene aktivnosti
  • Upravljanje projektom

vidljivost OCD za web

Stajališta izražena u ovoj objavi isključiva su odgovornost UOSI SMŽ ne održavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr

ZAJEDNO MOŽEMO BOLJE

Ministarstvo znanosti i obrazovanja kontinuirano Udruzi osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije od 2012. godine odobrava novčana sredstva kroz Natječaj projektima udruga u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih. Za ovu školsku godinu 2021./2022. riječ je o projektu „ZAJEDNO MOŽEMO BOLJE“.


Ugovoreni iznos od 51.333,33 kn pokrit će aktivnosti udruge u jačanju djelatnika partnerskih obrazovnih ustanova - Osnovne škola Mate Lovraka u Petrinji, Osnovne škole Zorke Sever u Popovači i Dječjeg vrtića Krijesnica u Hrvatskoj kostajnici za rad s djecom s teškoćama u razvoju kako bi se projektnim aktivnostima promicala socijalna uključenost, odgoj i obrazovanje za osobni i socijalni razvoj, solidarnost, socijalna uključenost i opće ljudske vrijednosti.


Projekt doprinosi napretku djece kod govora, komunikacije, izražavanja, stvaralaštva, socio-emocionalnog razvoja ličnosti, tjelesnog, psihomotornog i spoznajnog razvoja, a djelatnike partnerskih organizacija usmjeriti ćemo na stjecanje novih znanja i vještina u prijenosu znanja na djecu s TUR, s tim da ćemo naglasak dati na ostvarenje što bolje komunikacije uz korištenje potpomognute komunikacije i asistivne tehnologije jer je pravo na komunikaciju, odnosno na slanje i primanje poruka jedno od temeljnih ljudskih prava, ali i osnova za kvalitetan prijenos znanja, stjecanje novih vještina i kompetencija.


Kod svakog partnera do kraja školske godine stručni tim udruge održati će nekoliko edukativnih i radionica prijenosa znanja, a udruga je kroz isti projekt osigurala i dio nove opreme za svoje terapijske kabinete u Maloj kući, te roditeljima djece s TUR koji su u programima predškole 5 dijagnostičkih razvojnih procjena i 5 ADOS procjena kod sumnje na autizam u Centru Coralina i kod Maje Bonačić, kako bi olakšali procjene odgovarajućih pristupa za svako dijete prilikom upisa u redovne ili posebne programe obrazovanja.


Projekt doprinosi napretku djece s TUR na svim poljima razvoja: govor, komunikacija, izražavanje, stvaralaštvo, socio-emocionalni razvoj ličnosti, tjelesni i psihomotorni razvoj te spoznajni razvoj. Glavni cilj projekta je olakšati integraciju djece i mladih - budućih i sadašnjih školskih obveznika u redovan odgojno-obrazovni sustav i to kroz projektne aktivnosti i radom na njihovom osnaživanju i jačanju komunikacijskih vještina, govoru, stvaralaštvu, grafomotorici, spoznajnom razvoju, tjelesnom i psihomotoričkom razvoju, emocionalnom osnaživanju. Korištenjem asisitivne tehnologije i potpomognute komunikacije provest ćemo učinkovite i održive obrazovne aktivnosti koje će promicati jednakopravnost u obrazovanju, socijalnu uključenost, unaprjeđenje životnih vještina djece s teškoćama u razvoju, te ih poticati na razvijanje osobnih vještina i kompetencija uz korištenje asisitvne tehnologije i potpomognute komunikacije.

Spomenutim programima podrške Udruga će projektom pomoći roditeljima, članovima obitelji, ali i djelatnicima predškolskih i školskih ustanova koji rade s djecom s razvojnim teškoćama i invaliditetom da upoznaju i educiraju se za što bolji razvoj djeteta, da imaju obitelj koja razumije izazove i poteškoće na tom putu, da budu realni u rehabilitaciji i očekivanjima svoje djece a istovremeno ih osnažiti i za kvalitetan rad i to s tehnologijom te roditelje da nauče više o roditeljstvu i da u konačnici se osnaže, steknu potrebne kompetencije i ostvare bolji odnos s djecom i okolinom.

Stručni djelatnici škola i predškolskih ustanova dobit će saznanja o najboljim načinima pristupa u radu i metodama poučavanja obzirom da radni terapeuti to svakodnevno rade s djecom i mladima u Maloj kući, dat će im ideje i saznanja kako prilagoditi tehnološka pomagala za najbolji rad s njima u školama te kako od svakodnevnih predmeta i materijala dostupnih u svakom domaćinstvu mogu izraditi i prilagoditi didaktičke igračke i pomagala.

ASISTENT - POMOĆ I PODRŠKA

Udruzi osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije odobrena su novčana sredstva Europskog socijalnog fonda-Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. - „Razvoj usluga osobne asistencije za osobe s invaliditetom – FAZA IIl“ za projekt pod nazivom „ASISTENT-POMOĆ I PODRŠKA“ u vrijednosti 1.988.956,97 kn.

Odobrena novčana sredstva obuhvaćaju provedbu projekta u periodu od 18 mjeseci, a osnovni cilj projekta je pružanje usluge osobne asistencije za osobe s najtežim stupnjem invalidnosti i intelektualnim teškoćama s područja Sisačko-moslavačke županije (točnije, s područja gradova Siska, Petrinje, Gline i Hrvatske Kostajnice) kao i Grada Zagreba.

KORISNIK / PROVODITELJ PROGRAMA: Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije
VODITELJ PROGRAMA: Predrag Milunić
PROJEKTNI ASISTENT-KOORDINATOR: Ivana Šalić

UGOVORNO TIJELO:
- Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike / Uprava za upravljanje operativnim programima Europske unije, kao Upravljačko tijelo;
- Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike / Uprava za programe i projekte, kao Posredničko tijelo razine 1;
- Hrvatski zavod za zapošljavanje kao Posredničko tijelo razine 2;

VRIJEME PROVEDBE: 16.4.2021. – 16.10.2022.
VRIJEDNOST PROGRAMA: 1.988.956,97 kn.

BROJ KORISNIKA: 19 osoba s invaliditetom i intelektualnim teškoćama (od toga 12 korisnika koji su sudjelovali u Fazi II usluge osobne asistencije, te 7 novih korisnika koji su se uključili u Fazu III)
SISAK : Dean Berendika, Dalibor Brdarić, Andrea Sirotin, Dean Vago
PETRINJA: Štefica Grubar, Borna Damjanović, Ivana Vuković, Mateo Gavranović, Jadranko Ivančić, Rozana Pentek, Silvio Radošević, Maja Latinčić, Ines Gregurinčić
GLINA: Milana Gvojić, Dalibor Vilić, Vladimir Šeović, Tadija Pilipović
HRVATSKA KOSTAJNICA: Paula Seidl
ZAGREB: Selina Nuković
BROJ ZAPOSLENIH U SKLOPU PROJEKTA: 16 osobnih asistenata i 2 osobe za upravljanje projektom (od ukupno 16 zaposlenih osobnih asistenata, njih 11 je bilo uključeno u Fazu II usluge osobne asistencije, a 5 je novih osobnih asistenata uključenih u Fazu III )

osobni asistenti naslovna

CILJ PROJEKTA:
Povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu života osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta, osoba s intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjima kroz pružanje usluge osobne asistencije.
Pružiti pomoć i podršku, spriječiti institucionalizaciju te osigurati uključivanje i sudjelovanje za 19 osoba s invaliditetom u sva društvena događanja u zajednici i šire, poboljšati kvalitetu života OSI, kao i članova njihovih obitelji na području SMŽ i Grada Zagreba.

ZNAČAJ/REZULTATI PROJEKTA
1. razvoj novih socijalnih usluga u zajednici
2. sprječavanje institucionalizacije - osobe s invaliditetom i intelektualnim teškoćama-korisnici usluge osobne asistencije poboljšat će kvalitetu života i socijalnu uključenost
3. zapošljavanje osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada
4. unaprijeđeno usklađivanje obiteljske i radne uloge u obiteljima - obitelj je dobila sigurnost da netko drugi umjesto njih može na jednako uspješan način pružiti pomoć i podršku u trenutku kada oni više to ne budu mogli te prihvaćaju prisutnost “treće osobe” u svom domu, koja nije smetnja niti teret, već je pomagač cijeloj obitelji.
5. rezultati projekta će biti primjeri dobre prakse drugim udrugama (koje ih mogu koristiti u pokretanju sličnih inicijativa), osobama s invaliditetom, obiteljima osoba s invaliditetom, široj društvenoj javnosti i lokalnoj zajednici.

 logo eu za OA

Potkategorije

Kontakt

UOSI SMZ logo full color

Udruga Osoba s invaliditetom SMŽ
J. Babić 18, 44250 Petrinja
Tel/fax: 044 719 482 
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i petak od 8:00 do 16:00 h, utorkom i četvrtkom od 12:00 do 20:00 h

ASISTENT - POMOĆ I PODRŠKA

logo eu za OA

Projekt Asistent pomoć i podrška financirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Udruge osoba s invaliditetom SMŽ

Ostali projekti Udruge 

Misija i vizija

Misija organizacije:

Doprinijeti kvalitetnom i ravnopravnom sudjelovanju djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom u svim segmentima društva.

Naša vizija:

Društvo jednakih mogućnosti i socijalne uključenosti djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom.

Institucionalna podrška

Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije je korisnica Institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.

zaklada logo mali

Koristimo kolačiće kako bi vam osigurali bolju funkcionalnost stranica. Odaberite gumb za više informacija ili „Prihvaćam“ za nastavak pregleda stranica.