Projekti

ASISTENT - POMOĆ I PODRŠKA

Udruzi osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije odobrena su novčana sredstva Europskog socijalnog fonda-Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. - „Razvoj usluga osobne asistencije za osobe s invaliditetom – FAZA IIl“ za projekt pod nazivom „ASISTENT-POMOĆ I PODRŠKA“ u vrijednosti 1.988.956,97 kn.

Odobrena novčana sredstva obuhvaćaju provedbu projekta u periodu od 18 mjeseci, a osnovni cilj projekta je pružanje usluge osobne asistencije za osobe s najtežim stupnjem invalidnosti i intelektualnim teškoćama s područja Sisačko-moslavačke županije (točnije, s područja gradova Siska, Petrinje, Gline i Hrvatske Kostajnice) kao i Grada Zagreba.

KORISNIK / PROVODITELJ PROGRAMA: Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije
VODITELJ PROGRAMA: Predrag Milunić
PROJEKTNI ASISTENT-KOORDINATOR: Ivana Šalić

UGOVORNO TIJELO:
- Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike / Uprava za upravljanje operativnim programima Europske unije, kao Upravljačko tijelo;
- Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike / Uprava za programe i projekte, kao Posredničko tijelo razine 1;
- Hrvatski zavod za zapošljavanje kao Posredničko tijelo razine 2;

VRIJEME PROVEDBE: 16.4.2021. – 16.10.2022.
VRIJEDNOST PROGRAMA: 1.988.956,97 kn.

BROJ KORISNIKA: 19 osoba s invaliditetom i intelektualnim teškoćama (od toga 12 korisnika koji su sudjelovali u Fazi II usluge osobne asistencije, te 7 novih korisnika koji su se uključili u Fazu III)
SISAK : Dean Berendika, Dalibor Brdarić, Andrea Sirotin, Dean Vago
PETRINJA: Štefica Grubar, Borna Damjanović, Ivana Vuković, Mateo Gavranović, Jadranko Ivančić, Rozana Pentek, Silvio Radošević, Maja Latinčić, Ines Gregurinčić
GLINA: Milana Gvojić, Dalibor Vilić, Vladimir Šeović, Tadija Pilipović
HRVATSKA KOSTAJNICA: Paula Seidl
ZAGREB: Selina Nuković
BROJ ZAPOSLENIH U SKLOPU PROJEKTA: 16 osobnih asistenata i 2 osobe za upravljanje projektom (od ukupno 16 zaposlenih osobnih asistenata, njih 11 je bilo uključeno u Fazu II usluge osobne asistencije, a 5 je novih osobnih asistenata uključenih u Fazu III )

osobni asistenti naslovna

CILJ PROJEKTA:
Povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu života osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta, osoba s intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjima kroz pružanje usluge osobne asistencije.
Pružiti pomoć i podršku, spriječiti institucionalizaciju te osigurati uključivanje i sudjelovanje za 19 osoba s invaliditetom u sva društvena događanja u zajednici i šire, poboljšati kvalitetu života OSI, kao i članova njihovih obitelji na području SMŽ i Grada Zagreba.

ZNAČAJ/REZULTATI PROJEKTA
1. razvoj novih socijalnih usluga u zajednici
2. sprječavanje institucionalizacije - osobe s invaliditetom i intelektualnim teškoćama-korisnici usluge osobne asistencije poboljšat će kvalitetu života i socijalnu uključenost
3. zapošljavanje osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada
4. unaprijeđeno usklađivanje obiteljske i radne uloge u obiteljima - obitelj je dobila sigurnost da netko drugi umjesto njih može na jednako uspješan način pružiti pomoć i podršku u trenutku kada oni više to ne budu mogli te prihvaćaju prisutnost “treće osobe” u svom domu, koja nije smetnja niti teret, već je pomagač cijeloj obitelji.
5. rezultati projekta će biti primjeri dobre prakse drugim udrugama (koje ih mogu koristiti u pokretanju sličnih inicijativa), osobama s invaliditetom, obiteljima osoba s invaliditetom, široj društvenoj javnosti i lokalnoj zajednici.

 logo eu za OA

HITNI ODGOVOR NA POTRES U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI - USLUGE RANE DJEČJE INTERVENTNE TERAPIJE ZA DJECU (0-8) S TUR I INVALIDITETOM I NJIHOVE OBITELJI

Projekt kojem Udruzi osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije financira Unicef Hrvatska, a u tu svrhu osigurana su sredstva za jednu godinu programa, zaključno do 3.veljače 2022. godine u iznosu 367.368,86 kn

PROVODITELJ PROGRAMA: Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije
VODITELJ PROJEKTA: Ivan Latinčić
UGOVORNO TIJELO: Unicef Hrvatska
VRIJEME PROVEDBE: 3.2.2021. – 3.2.2022.
VRIJEDNOST PROJEKTA: 367.368,86 kn

UNICEF zasvakodijete Cyan Horizontal rgb HR

AKTIVNOSTI:
1.Radna terapija za djecu i mlade s TUR i invaliditetom (do 8 godina) uz upute i savjetovanja roditeljima za bolji uvid u pristup i najbolji način rada s djecom i mladima u kabinetima radne terapije u Maloj kući u Petrinji
2.Terapija senzorne integracije za djecu i mlade s TUR i invaliditetom (do 8 godina) uz upute i savjetovanja roditeljima za bolji uvid u pristup i najbolji način rada s djecom i mladima u kabinetu u Maloj kući u Petrinji do uređenja nove Sobe čuda u Sisku koja je stradala u potresu
3. Fizioterapija za djecu i mlade s TUR i invaliditetom (do 8 godina) uz upute i savjetovanja roditeljima za bolji uvid u pristup i najbolji način rada s djecom i mladima u kabinetu u Maloj kući – nova usluga koju financiranjem plaće u 100% iznosu slijedećih godinu dana financira Unicef Hrvatska
4. Psihosocijalno osnaživanje roditelja djece s TUR i invaliditetom – upute i savjetovanja roditeljima za bolji uvid u pristup rada s djecom kod kuće, radionice za roditelje, edukacije….
5.Sastanci projektnog tima u cilju identifikacije korisnika projekta temeljem individualnih razgovora i uvidom u dokumentaciju Udruge, podjela radnih zadataka vezano uz provedbu projekta; dogovaranje informiranja korisnika o sadržaju projekta, praćenje i evaluacija
6.Promidžba projekta

Jelena fizio

CILJ PROJEKTA: Prevencija institucionalizacije djece i mladih s teškoćama u razvoju razvojem inovativnih i unaprjeđenjem postojećih usluga te veća dostupnost usluga stanovnicima ruralnih područja, značajno poboljšanje kvalitete života u zajednicama s manje mogućnosti (područja od posebne državne skrbi, ruralne i manje urbane sredine), te razvoj mreže dostupnih socijalnih usluga u Sisačko-moslavačkoj županiji. Programskim aktivnostima doprinijet ćemo jačanju Udruge kao pružatelja usluga u županiji i to na području kompetencija koje jačaju individualni pristup usmjeren obiteljima korisnika, planiranje najboljeg ishoda za korisnike, vještine suradnje s drugim dionicima i prilagodbe usluga ovisno o potrebama korisnika, znanja o ljudskim pravima i sposobnosti primjene znanja iz ljudskih prava, te primjenu novih alata za praćenje učinaka i vrednovanje usluga. Zadovoljavanje potreba zajednice. Formiranje multidisciplinarnog stručnog tima.

OČEKIVANI UTJECAJ PROGRAMA:
Program će kroz razvoj učinkovitih i uključivih socijalnih usluga doprinijeti socijalnoj uključenosti djece s teškoćama u razvoju i invaliditetom, pomirenju poslovnog i obiteljskog života članova njihovih obitelji, te jačanju stručnjaka koji rade s osobama s invaliditetom. Uspostava novih oblika psihosocijalne podrške u zajednici pogođenoj potresom.
Po okončanju provedbe, djeca s TUR i članovi obitelji obuhvaćeni projektom biti će bolje integrirani u lokalnu zajednicu. Osobno za korisnike utjecaj će biti u smjeru poboljšane socijalne uključenosti, deinstitucionalizaciji, boljem funkcioniranju u aktivnostima dnevnog života koje uključuju samozbrinjavanje, produktivnost i slobodno vrijeme., uklanjanje patoloških oblika ponašanja, razvoj neurološkog sustava, poboljšane motoričke i senzomotoričke funkcije, bolja integracija u predškolski i školski sustav. Osnaženi roditelji, s većom razinom samopoštovanja i samopouzdanja, educirani i upućeni za rad s djecom, veća razina informiranosti o dostupnim servisima podrške u zajednici i aktivna participacija u njima.

OČEKIVANI MJERLJIVI REZULTATI ZA GODINU DANA PROGRAMA:
• Formiran i osposobljen multidisciplinarni stručni tim za pružanje stručne pomoći u djece s teškoćama u razvoju (3 radna terapeuta, 2 senzorna terapeuta, 1 fizioterapeut)
• Povećana zaposlenost stručnjaka s lokalnog područja (novo zapošljavanje mlade stručne osobe do 30 godina – (fizioterapeut)
• 70 djece s teškoćama u razvoju i invaliditetom poboljšalo je socijalnu uključenost, uključivanjem u rehabilitacijski rad što im je omogućilo postizanje optimalnog funkcioniranja u aktivnostima dnevnog života koje uključuju samozbrinjavanje, produktivnost i slobodno vrijeme. Sve to doprinosi prevenciji njiihove institucionalizacije i onima najmladjima bolju integraciju u predškolski i školski sustav
• 105 članova obitelji djece s teškoćama u razvoju i invaliditetom tijekom projekta upoznati su sa suvremenim metodama postupanja i rehabilitacije (savjetovanje roditelja nakon terapija i kroz povremene radionice), unaprijedili su usklađivanje svoje radne i obiteljske uloge čime se unaprijedili i postigli bolju integraciju u širu društvenu zajednicu
• Donositelji odluka na lokalnoj razini, institucije i opća javnost informirani su o potrebama i važnosti socijalne uključenosti obitelji i djece s teškoćama u razvoju
• Informiranjem lokalne javnosti o programu pridonijeli smo boljem razumijevanju potreba socijalno ugroženih obitelji te posljedično većem uključivanju građana u lokalne donatorske akcije.
• Multidisciplinarni tim kroz 3 godine programa dodatno su dobili jačanje osobnih kompetencija i kapaciteta dodatnim edukacijama za uvođenje novih terapijskih pristupa u radnu terapiju i terapiju senzorne integracije, fizioterapije
• Uspostavljanje koordinacije i suradnje između relevantnih aktera za rješavanje problema s kojima se suočavaju obitelji djece s teškoćama u razvoju u zajednici – suradnja s Unicef Hrvatska

UOISMZ UNICEF manja

DRUŠTVENA VRIJEDNOST PROJEKTA:
Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije pokriva i ima članstvo s pretežno ruralnog područja i iz regije u kojoj veći dio još ulazi u područje od posebne državne skrbi, odnosno iz zajednice s manje mogućnosti (mali indeks razvijenosti) – osim Siska i Petrinje na terapije u malu kuću dolaze djeca i članovi obitelji iz manjih okolnih ruralnih mjesta i drugih gradova i općina (Martinska Ves, Topolovac, Sunja, Popovača, Glina, Hrvatska Kostajnica, Novska…). Na taj ćemo način pomoći u njihovoj socijalnoj isključenosti jer većina obitelji nije mogla do sada financirati troškove odlaska u Zagreb npr. na terapiju senzorne integracije te druge alternativne i inovativne socijalne usluge koje udruga pruža

NOVIM VJEŠTINAMA ZA BOLJU ZAJEDNICU

Udruzi osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije odobrena su novčana sredstva Europskog socijalnog fonda-Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. kroz poziv za dostavu projektnih prijedloga - „Zaželi - Program zapošljavanja žena – faza II“ za projekt pod nazivom „Novim vještinama za bolju zajednicu“ kodni broj: UP.02.1.1.13.0049.

zazeli2 web

Odobrena novčana sredstva obuhvaćaju 18 mjeseci provedbe projekta.
Ovim projektom osigurali smo održivost i nastavak projektnih aktivnosti iz Zaželi faza I.

PROVODITELJ PROJEKTA: Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije uz partnere HZZ, Centar za socijalnu skrb Petrinja i Grad Petrinja.

UGOVORNO TIJELO:
Ministarstvo rada i mirovinskog sustava (PT 1)
Hrvatski zavod za zapošljavanje (PT 2)

VRIJEME PROVEDBE: 18.6.2020. – 18.10.2021.
VRIJEDNOST PROJEKTA: 1.857.150,00 HRK, 100% financiran sredstvima EU.
VODITELJICA PROJEKTA: Manda Šalić

CILJ PROJEKTA: Omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada za 20 žena pripadnica ranjivih skupina s područja Sisačko-moslavačke županije te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života 120 krajnjih korisnika.

U razdoblju od 1. listopada 2020. do 30. rujna 2021. svaka žena će pružati potporu za 6 korisnika (ukupno 120 korisnika)

Projektom su osigurana sredstva za:
- prijevoz korisnika kako bi zadovoljili razne životne potrebe (odlazak liječniku, kupovinu, rješavanje raznih administrativnih obveza)
- obrazovanje i osposobljavanje žena pripadnica ciljne skupine
- higijenska sredstva za svakog korisnika
- promidžbeni materijali

Korisnici, njih 120, žive u slijedećim gradovima i naseljima: Petrinja, Češko Selo, Kolonija, Mošćenica, Gora, Sisak, Novska, Bročice, Glina, Donje Mokrice, Budičina, Greda, Rajići…

Korisnici su većinom članovi UOSI SMŽ i sugrađani starije životne dobi koji su u potrebi za ovim aktivnostima s područja cijele SMŽ koji većinom žive u ruralnim područjima i ne žele napustiti svoje domove pa će rezultati ovog projekta biti itekako višestruki.

PUZLA

PUZLAPodrška, Unaprjeđenje, Zauzimanje, Lakoća pristupa, Adaptacija

puzla LOGO 1

Jedan je od ukupno 3 projekta kojeg je u 2020. godini UNIQA osiguranje odabrala za financiranje kroz program donacija u iznosu od 117.500,00 kn. Prijavom projekta povezale su se tri udruge u četiri hrvatske županije s idejom da obuhvate i unaprijede psihosocijalnu podršku i ranu intervenciju za djecu iz spektra autizma.

NOSITELJ PROJEKTA: Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije
VODITELJICA PROJEKTA: Aleksandra Milković, dipl.nov. (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)

PARTNERI NA PROJEKTU: 
Udruga obitelji djece s autizmom DAR iz Osijeka
Udruga za autizam POGLED iz Nedelišća
Coralina, obrt za savjetovanje i poduku

PUZLA PARTNERI

IZVODITELJICA NA PROJEKTU: Maja Bonačić, magistrica psihologije, praktičarka terapije igrom i majstorica NLP-a

CILJ PROJEKTA:
Kroz provedbu projektnih aktivnosti, u udrugama partnerima, stručnim radionicama za struku ojačat će se terapeuti za pružanje psihosocijalne podrške i inovativniji stručni rad s djecom iz spektra autizma, dok će se kroz radionice s roditeljima raditi na njihovom obiteljskom i osobnom osnaživanju kako bi i sami omogućili bolji ishod intervencije za dijete „iz spektra“ koje se nalazi u toj obitelji. Iznimno važno je sačuvati roditelje od „burnout-a“, a uz to cilj je podučiti roditelje vještinama kako da se nose u kriznim i emocionalno zahtjevnim situacijama.
Dječji mozak u najvećoj mjeri razvija se do pete godine života (čak 75% sinapsi) te je iznimno važno da dijete, ako postoje odstupanja, što ranije dobije intervenciju u skladu s potrebama. Da bi se mogao osigurati odgovarajući plan terapjia, potrebna je cjelokupna razvojna procjena i dijagnostika. Kvalitetna dijagnostička procjena upravo je glavni cilj ovog projekta kako bi se lakše oformio plan terapija u suradnji sa stručnjacima koji rade već u postojećim udrugama. Iz komunikacije s roditeljima i kroz kliničku praksu, uočila se, u kontekstu rane intervencije, potreba za razvojnim procjenama. Glavno mjesto za procjene (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet) trenutno ima zatvorenu listu prijava, a za pojedine procjene čeka se i do 2 godine. Roditelji moraju putovati u Zagreb da bi dobili procjenu (pogotovo na području procjene komunikacije), stoga je posebna vrijednost ovog projekta što Uniqa financira partnerskim udrugama za svoje najmlađe članove ukupno 20 razvojnih procjena i 17 procjena ADOS II koje će provoditi Centar Coralina.

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA
Prijavljenim projektom izravnu korist dobiti će ukupno 30 djece s TUR iz spektra autizma, 50 roditelja i članova obitelji te 25 stručnjaka iz 4 županije (radni terapeuti, senzorni terapeuti, logopedi, edukacijski rehabilitatori, psiholozi, NFD terapeuti, pomoćnici u nastavi). Osnovne aktivnosti projekta su međusobno povezivanje, umrežavanje, prijenos znanja i primjera dobre prakse između udruga u projektu, a sve aktivnosti projekta PUZLA doprinose boljoj djetetovoj socijalnoj uključenosti i prevenciji institucionalizacije djece s TUR u Osječko-baranjskoj, Međimurskoj, Varaždinskoj i Sisačko-moslavačkoj županiji.

 

Potkategorije

Kontakt

UOSI SMZ logo full color

Udruga Osoba s invaliditetom SMŽ
J. Babić 18, 44250 Petrinja
Tel/fax: 044 719 482 
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i petak od 8:00 do 16:00 h, utorkom i četvrtkom od 12:00 do 20:00 h

ASISTENT - POMOĆ I PODRŠKA

logo eu za OA

Projekt Asistent pomoć i podrška financirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Udruge osoba s invaliditetom SMŽ

Ostali projekti Udruge 

Misija i vizija

Misija organizacije:

Doprinijeti kvalitetnom i ravnopravnom sudjelovanju djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom u svim segmentima društva.

Naša vizija:

Društvo jednakih mogućnosti i socijalne uključenosti djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom.

Institucionalna podrška

Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije je korisnica Institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.

zaklada logo mali

Koristimo kolačiće kako bi vam osigurali bolju funkcionalnost stranica. Odaberite gumb za više informacija ili „Prihvaćam“ za nastavak pregleda stranica.