Projekti

MALA KUĆA – VELIKA POMOĆ

MALA KUĆA – VELIKA POMOĆ program je Udruge osobe s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije financiran od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku kroz trogodišnji program "Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge", a u tu svrhu osigurana su sredstva za svaku godinu programa, zaključno do 31.svibnja 2025. godine u iznosu 25.000,00 eura za svaku godinu programa (ukupno 75.000,00 za 3 godine)

PROVODITELJ PROGRAMA: Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županij
VODITELJICA PROGRAMA: Aleksandra Milković, dipl.nov.
UGOVORNO TIJELO: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku - trogodišnji programi za razdoblje 2023. do 2025. godine „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge“ područje: P2. PROGRAMI USMJERENI DJECI S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU I ODRASLIM OSOBAMA S INVALIDITETOM, Ciljane skupine: DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU Vrste usluga i aktivnosti: A.Usluge i aktivnosti koje pridonose prevenciji institucionalizacije djece s teškoćama u razvoju:
- rana razvojna podrška
- psihosocijalna podrška
- podrška roditeljima/udomiteljskim obiteljima djece s teškoćama u razvoju
VRIJEME PROVEDBE: lipanj 2023. - svibanj 2025.
VRIJEDNOST PROGRAMA: 25.000,00 eura za svaku godinu programa
PARTNERI U PROGRAMU: Hrvatski zavod za socijalni rad Područni ured Petrinja, Grad Petrinja, Grad Sisak i Sisačko-moslavačka županija

partneri trogodišnji


AKTIVNOSTI PRVE GODINE PROGRAMA: 01.06.2023. do 31.05.2024.
1.Sastanci projektnog tima u cilju identifikacije korisnika projekta temeljem individualnih razgovora i uvidom u dokumentaciju Udruge, podjela radnih zadataka vezano uz provedbu projekta; dogovaranje informiranja korisnika o sadržaju projekta
2.Radna terapija za djecu i mlade s TUR i invaliditetom uz upute i savjetovanja roditeljima za bolji uvid u pristup i najbolji način rada s djecom i mladima u kabinetima radne terapije u Maloj kući u Petrinji i Sobi čuda u Sisku
3. Fizioterapija za djecu s TUR u sklopu rane razvojne podrške - uz upute i savjetovanja roditeljima za bolji uvid u pristup i najbolji način rada s djecom i mladima u kabinetu u Maloj kući.
4. Terapija senzorne integracije - za djecu s TUR u sklopu psihosocijalne podrške - uz upute i savjetovanja roditeljima za bolji uvid u pristup i najbolji način rada s djecom i mladima u kabinetu u Maloj kući
5. Neurofeedback terapija - za djecu s TUR u sklopu psihosocijalne podrške - uz upute i savjetovanja roditeljima za bolji uvid u pristup i najbolji način rada s djecom i mladima u kabinetu u Maloj kući.
6. Individualna i grupna psihosocijalna podrška i savjetovanja roditelja i članova obitelji – vanjski stručnjak
7. godišnji susret roditelja i djece, obitelji, članova udruge i zaposlenika u cilju međusobnog povezivana, osnaživanja i umrežavanja
8. Senzibilizacija opće javnosti
9. Jačanje organizacijskih kapaciteta udruge – edukacije
10. Interna evaluacija programa

CILJ PROJEKTA: Prevencija institucionalizacije djece i mladih s teškoćama u razvoju razvojem inovativnih (neurofeedback i bobath terapija) i unaprjeđenjem postojećih usluga (radna, fizio i terapija senzorne integracije) te veća dostupnost usluga stanovnicima ruralnih područja, značajno poboljšanje kvalitete života u zajednicama s manje mogućnosti (područja od posebne državne skrbi, ruralne i manje urbane sredine),te razvoj mreže dostupnih socijalnih usluga u Sisačko-moslavačkoj županiji koje je i u zoni proglašenja područja katastrofe nakon potresa u prosincu 2020. godine. Od potresa do danas pruženo je 11.748 usluga terapija djece s TUR. Projektnim aktivnostima doprinijet ćemo jačanju Udruge kao pružatelja usluga u županiji i to na području kompetencija koje jačaju individualni pristup usmjeren obiteljima korisnika, planiranje najboljeg ishoda za korisnike, vještine suradnje s drugim dionicima i prilagodbe usluga ovisno o potrebama korisnika, znanja o ljudskim pravima i sposobnosti primjene znanja iz ljudskih prava, te primjenu novih alata za praćenje učinaka i vrednovanje usluga. Zadovoljavanje potreba zajednice te razvoj suradničkih odnosa udruge s jedinicama područne i lokalne samouprave. Formiranje multidisciplinarnog stručnog tima.

OČEKIVANI UTJECAJ PROGRAMA: Program će kroz razvoj učinkovitih i uključivih socijalnih usluga doprinijeti socijalnoj uključenosti, a samim tim i boljoj prevenciji institucionalizacije djece s TUR i osoba s invaliditetom, pomirenju poslovnog i obiteljskog života članova njihovih obitelji, te jačanju stručnjaka koji rade s osobama s invaliditetom. Tijekom provedbe uspostaviti će se multidisciplinarni stručni tim koji će s vanjskim suradnicima pokriti područje od procjene, podrške djeci i roditeljima, osobama s invaliditetom , usluga savjetovanja i pomaganja, te godišnji program događanja u zajednici s ciljem unapređenja socijalne uključenosti svih korisnika. Po okončanju provedbe, djeca s TUR, roditelji i osobe s invaliditetom obuhvaćene programom biti će bolje integrirane u lokalnu zajednicu, a stručnjaci ključnih dionika lokalne zajednice će steći znanja koja će unaprijediti kvalitetu njihova rada s osobama s invaliditetom. Konačno, međusektorskim umrežavanjem tijekom provedbe projekta jačati će se lokalna zajednica. Osobno za korisnike utjecaj će biti u smjeru poboljšane socijalne uključenosti, deinstitucionalizaciji, boljem funkcioniranju u aktivnostima dnevnog života koje uključuju samozbrinjavanje, produktivnost i slobodno vrijeme, uklanjanje patoloških oblika ponašanja, razvoj neurološkog sustava, poboljšane motoričke i senzomotoričke funkcije, bolja integracija u predškolski i školski sustav. Osnaženi roditelji, s većom razinom samopoštovanja i samopouzdanja, educirani i upućeni za rad s djecom, veća razina informiranosti o dostupnim servisima podrške u zajednici i aktivna participacija u njima.

OČEKIVANI MJERLJIVI REZULTATI ZA TRI GODINE PROVEDBE PROGRAMA:
Formiran i osposobljen multidisciplinarni stručni tim za pružanje stručne pomoći u djece s teškoćama u razvoju (3 radna terapeuta, 2 senzorna terapeuta, 1 fizioterapeut, neurofeedback terapeuti (educiran 1 fizioterapeut za Bobath terapiju) te vanjski psiholog, psihoterapeut.

105 djece s teškoćama u razvoju i invaliditetom poboljšalo je socijalnu uključenost, uključivanjem u rehabilitacijski rad što im je omogućilo postizanje optimalnog funkcioniranja u aktivnostima dnevnog života koje uključuju samozbrinjavanje, produktivnost i slobodno vrijeme. Sve to doprinosi prevenciji njihove institucionalizacije i onima najmlađima bolju integraciju u predškolski i školski sustav.

102 obitelji djece s teškoćama u razvoju i invaliditetom tijekom 3 godine programa upoznata je sa suvremenim metodama postupanja i rehabilitacije (savjetovanje roditelja nakon terapija i kroz povremene radionice) – 190 roditelja i članova i obitelji.

Do 60 roditelja, samohranih roditelja i skrbnika djece s teškoćama u razvoju kroz individualno i grupno psihosocijalno osnaživanje postiglo je unaprijedilo su usklađivanje svoje radne i obiteljske uloge čime se unaprjeđuju standardi OSI te se postiže bolja integracija u širu društvenu zajednicu.

Tijekom 3 godine zajedničkim druženjem roditelja i djece potaknuli smo razvijanje neformalne mreže obitelji. Na svim poljima, i među starijim i mladima razvila se međusobna interakcija, socijalno uključivanje, jačanje kompetencija te stvaranje mreže međusobne podrške i povezivanja.

Donositelji odluka na lokalnoj razini, institucije i opća javnost informirani su o potrebama i važnosti socijalne uključenosti obitelji i djece s teškoćama u razvoju
Informiranjem lokalne javnosti o programu pridonijeli smo boljem razumijevanju potreba socijalno ugroženih obitelji te posljedično većem uključivanju građana u lokalne donatorske akcije.

Multidisciplinarni tim kroz 3 godine programa dodatno su dobili jačanje osobnih kompetencija i kapaciteta dodatnim edukacijama za uvođenje novih terapijskih pristupa u radnu terapiju i terapiju senzorne integracije. Edukacija kroz 2 godine programa zaposlenog fizioterapeuta za uvođenje Bobath terapije u sklopu rane razvojne podrške.

Izrađeni i otisnuti 2 roll-up bannera, informativni i edukacijski brošure i vodiči kroz socijalne usluge u zajednici radi bolje informiranosti potencijalnih budućih korisnika socijalnih usluga, ali i šire zajednice, te ustanova i institucija koje se u svom radu susreću s djecom s razvojnim teškoćama te osobama s invaliditetom.

Uspostavljanje koordinacije i suradnje između relevantnih aktera za rješavanje problema s kojima se suočavaju obitelji djece s teškoćama u razvoju u zajednici.

Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije pokriva i ima članstvo s pretežno ruralnog područja i iz regije u kojoj veći dio još ulazi u područje od posebne državne skrbi, odnosno iz zajednice s manje mogućnosti (mali indeks razvijenosti), opisane usluge bit će dostupne u uredima i prostorima Udruge u Petrinji, Sisku i Novskoj te će im gravitirati i članovi iz H. Kostajnice, Gline, Popovače, Martinske Vesi, Dvora i manjih ruralnih mjesta. Na taj ćemo način pomoći u njihovoj socijalnoj isključenosti jer većina obitelji nije mogla do sada financirati troškove odlaska u Zagreb npr. na terapiju senzorne integracije te druge alternativne i inovativne socijalne usluge koje Udruga pruža

LITTLE HOUSE FOR A GOOD START / MALA KUĆA ZA DOBAR POČETAK

Projekt kojeg Udruzi osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije financira UNICEF Hrvatska, a u tu svrhu osigurana su sredstva za jednu godinu programa, zaključno do 31. ožujka 2022. godine u iznosu 330.000,00 kn.

PROVODITELJ PROJEKTA: Udruga osoba s invaliditetom Sisačko – moslavačke županije
VODITELJ PROJEKTA: Ivan Latinčić
UGOVORNO TIJELO: UNICEF Hrvatska
VRIJEME PROVEDBE: 6. 4. 2022. – 31. 3. 2023.
VRIJEDNOST PROJEKTA: 330.000,00 kn

AKTIVNOSTI:
1. Radna terapija za djecu i mlade s TUR i invaliditetom uz upute i savjetovanja roditeljima za bolji uvid u pristup i najbolji način rada s djecom i mladima u kabinetima radne terapije u Maloj kući u Petrinji
2. Terapija senzorne integracije za djecu i mlade s TUR i invaliditetom uz upute i savjetovanja roditeljima za bolji uvid u pristup i najbolji način rada s djecom i mladima u kabinetu u Maloj kući u Petrinji do uređenja nove Sobe čuda u Sisku koja je stradala u potresu
3. Fizioterapija za djecu i mlade s TUR i invaliditetom uz upute i savjetovanja roditeljima za bolji uvid u pristup i najbolji način rada s djecom i mladima u kabinetu u Maloj kući – usluga koju već drugu godinu za redom financira u 100% iznosu Unicef Hrvatska
4. Psihosocijalno osnaživanje roditelja djece s TUR i invaliditetom – upute i savjetovanja roditeljima za bolji uvid u pristup rada s djecom kod kuće, radionice za roditelje, edukacije…
5. Program tranzicije djece s teškoćama u razvoju od programa rane intervencije do odgojno-obrazovnog sustava
6. Program pomoći u učenju za djecu s teškoćama u razvoju
7. Provedba radionica za osnaživanje zaposlenika škola i vrtića za rad s djecom s teškoćama u razvoju
8. Sastanci projektnog tima u cilju identifikacije korisnika projekta temeljem individualnih razgovora i uvidom u dokumentaciju Udruge, podjela radnih zadataka vezano uz provedbu projekta; dogovaranje informiranja korisnika o sadržaju projekta, praćenje i evaluacija
9. Promidžba projekta

CILJ PROJEKTA:
Prevencija institucionalizacije djece i mladih s teškoćama u razvoju razvojem inovativnih i unaprjeđenjem postojećih usluga te veća dostupnost usluga stanovnicima ruralnih područja, značajno poboljšanje kvalitete života u zajednicama s manje mogućnosti (područja od posebne državne skrbi, ruralne i manje urbane sredine), te razvoj mreže dostupnih socijalnih usluga u Sisačko-moslavačkoj županiji. Programskim aktivnostima doprinijet ćemo jačanju Udruge kao pružatelja usluga u županiji i to na području kompetencija koje jačaju individualni pristup usmjeren obiteljima korisnika, planiranje najboljeg ishoda za korisnike, vještine suradnje s drugim dionicima i prilagodbe usluga ovisno o potrebama korisnika, znanja o ljudskim pravima i sposobnosti primjene znanja iz ljudskih prava, te primjenu novih alata za praćenje učinaka i vrednovanje usluga. Zadovoljavanje potreba zajednice. Formiranje multidisciplinarnog stručnog tima.

UNICEF zasvakodijete Cyan Horizontal rgb HR

OČEKIVANI UTJECAJI PROJEKTA: 

Program će kroz razvoj učinkovitih i uključivih socijalnih usluga doprinijeti socijalnoj uključenosti djece s teškoćama u razvoju i invaliditetom, pomirenju poslovnog i obiteljskog života članova njihovih obitelji, te jačanju stručnjaka koji rade s osobama s invaliditetom. Uspostava novih oblika psihosocijalne podrške u zajednici pogođenoj potresom.
Po okončanju provedbe, djeca s TUR i članovi obitelji obuhvaćeni projektom biti će bolje integrirani u lokalnu zajednicu. Osobno za korisnike utjecaj će biti u smjeru poboljšane socijalne uključenosti, deinstitucionalizaciji, boljem funkcioniranju u aktivnostima dnevnog života koje uključuju samozbrinjavanje, produktivnost i slobodno vrijeme., uklanjanje patoloških oblika ponašanja, razvoj neurološkog sustava, poboljšane motoričke i senzomotoričke funkcije, bolja integracija u predškolski i školski sustav. Osnaženi roditelji, s većom razinom samopoštovanja i samopouzdanja, educirani i upućeni za rad s djecom, veća razina informiranosti o dostupnim servisima podrške u zajednici i aktivna participacija u njima.

OČEKIVANI MJERLJIVI REZULTATI ZA GODINU DANA PROGRAMA:

- Formiran i osposobljen multidisciplinarni stručni tim za pružanje stručne pomoći u djece s teškoćama u razvoju (3 radna terapeuta, 2 senzorna terapeuta, 1 fizioterapeut i 1 učitelj)
- Povećana zaposlenost stručnjaka s lokalnog područja (novo zapošljavanje – učitelj)
- 120 djece s teškoćama u razvoju i invaliditetom poboljšalo je socijalnu uključenost, uključivanjem u rehabilitacijski rad što im je omogućilo postizanje optimalnog funkcioniranja u aktivnostima dnevnog života koje uključuju samozbrinjavanje, produktivnost i slobodno vrijeme. Sve to doprinosi prevenciji njihove institucionalizacije i onima najmladjima bolju integraciju u predškolski i školski sustav
- 180 članova obitelji djece s teškoćama u razvoju i invaliditetom tijekom projekta upoznati su sa suvremenim metodama postupanja i rehabilitacije (savjetovanje roditelja nakon terapija i kroz povremene radionice), unaprijedili su usklađivanje svoje radne i obiteljske uloge čime se unaprijedili i postigli bolju integraciju u širu društvenu zajednicu
- Donositelji odluka na lokalnoj razini, institucije i opća javnost informirani su o potrebama i važnosti socijalne uključenosti obitelji i djece s teškoćama u razvoju
- Informiranjem lokalne javnosti o programu pridonijeli smo boljem razumijevanju potreba socijalno ugroženih obitelji te posljedično većem uključivanju građana u lokalne donatorske akcije.
- Uspostavljanje koordinacije i suradnje između relevantnih aktera za rješavanje problema s kojima se suočavaju obitelji djece s teškoćama u razvoju u zajednici – suradnja s Unicef Hrvatska

DRUŠTVENA VRIJEDNOST PROJEKTA:

Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije pokriva i ima članstvo s pretežno ruralnog područja i iz regije u kojoj veći dio još ulazi u područje od posebne državne skrbi, odnosno iz zajednice s manje mogućnosti (mali indeks razvijenosti) – osim Siska i Petrinje na terapije u malu kuću dolaze djeca i članovi obitelji iz manjih okolnih ruralnih mjesta i drugih gradova i općina (Martinska Ves, Topolovac, Sunja, Popovača, Glina, Hrvatska Kostajnica, Novska…). Na taj ćemo način pomoći u njihovoj socijalnoj isključenosti jer većina obitelji nije mogla do sada financirati troškove odlaska u Zagreb npr. na terapiju senzorne integracije te druge alternativne i inovativne socijalne usluge koje udruga pruža

JAČANJE KAPACITETA ZA RAZVOJ I ODRŽIVOST UOSI SMŽ I PARTNERA

Udruzi osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije odobrena su novčana sredstva Europskog socijalnog fonda - Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., kroz poziv za dostavu projektnih prijedloga -  Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice  za projekt pod nazivom „Jačanje kapaciteta za razvoj i održivost UOSI SMŽ i partnera“  kodni broj: UP.04.2.1.11.0750.

Odobrena novčana sredstva obuhvaćaju 12 mjeseci provedbe projekta.

PROVODITELJ PROJEKTA: Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije

PARTNERI: Udruga KAS Sisak i Građanski aktivizam

UGOVORNO TIJELO:
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske (Posredničko tijelo razine PT 1),
Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društava (Posredničko tijelo razine PT2),

     Ured za udruge LOGO HR RGB 72dpi vertical 1191x842px   6471p7P1mLvG8GEvQEPKfxy3nPv5OsaO

VRIJEME PROVEDBE: 22.2.2022. – 22.2.2023.

VRIJEDNOST PROJEKTA: Ukupna vrijednost projekta iznosi 370.947,38 kuna.                      
Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske-Ured za udruge (15 %) i iz Europskog socijalnog fonda (85 %).

VODITELJICA PROJEKTA: Manda Šalić

CILJ PROJEKTA: Ojačati kapacitete partnerskih organizacija civilnoga društva u Sisačko-moslavačkoj županiji za neposredan rad na područjima zapošljavanja, obrazovanja, socijalnog uključivanja i dobrog upravljanja na lokalnoj razini i unaprijediti kapacitete za pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice u kriznim situacijama.

Projektom su osigurana sredstva za:

  • Kupovinu opreme i opremanja Neurofeadback kabineta
  • Edukacije za 2 stručnjaka za Neurofeadback terapiju
  • Trening terapijske priče i trening s agresivnom djecom za 5 osoba
  • 4 modula edukacija - jačanja i unaprjeđenja kapaciteta zaposlenika: trošak se odnosi na edukaciju 6 osoba ovlaštenih za zastupanje i zaposlenika prijavitelja i partnera
  • Usluga psihološke i savjetodavne podrške
  • Javni zagovarački događaj na temu podizanja javne svijesti i aktivnosti zagovaranja i rješavanja potreba ranjivih skupina, posebno uslijed kriznih situacija
  • Promidžbene aktivnosti
  • Upravljanje projektom

vidljivost OCD za web

Stajališta izražena u ovoj objavi isključiva su odgovornost UOSI SMŽ ne održavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr

ZAJEDNO MOŽEMO BOLJE

Ministarstvo znanosti i obrazovanja kontinuirano Udruzi osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije od 2012. godine odobrava novčana sredstva kroz Natječaj projektima udruga u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih. Za ovu školsku godinu 2021./2022. riječ je o projektu „ZAJEDNO MOŽEMO BOLJE“.


Ugovoreni iznos od 51.333,33 kn pokrit će aktivnosti udruge u jačanju djelatnika partnerskih obrazovnih ustanova - Osnovne škola Mate Lovraka u Petrinji, Osnovne škole Zorke Sever u Popovači i Dječjeg vrtića Krijesnica u Hrvatskoj kostajnici za rad s djecom s teškoćama u razvoju kako bi se projektnim aktivnostima promicala socijalna uključenost, odgoj i obrazovanje za osobni i socijalni razvoj, solidarnost, socijalna uključenost i opće ljudske vrijednosti.


Projekt doprinosi napretku djece kod govora, komunikacije, izražavanja, stvaralaštva, socio-emocionalnog razvoja ličnosti, tjelesnog, psihomotornog i spoznajnog razvoja, a djelatnike partnerskih organizacija usmjeriti ćemo na stjecanje novih znanja i vještina u prijenosu znanja na djecu s TUR, s tim da ćemo naglasak dati na ostvarenje što bolje komunikacije uz korištenje potpomognute komunikacije i asistivne tehnologije jer je pravo na komunikaciju, odnosno na slanje i primanje poruka jedno od temeljnih ljudskih prava, ali i osnova za kvalitetan prijenos znanja, stjecanje novih vještina i kompetencija.


Kod svakog partnera do kraja školske godine stručni tim udruge održati će nekoliko edukativnih i radionica prijenosa znanja, a udruga je kroz isti projekt osigurala i dio nove opreme za svoje terapijske kabinete u Maloj kući, te roditeljima djece s TUR koji su u programima predškole 5 dijagnostičkih razvojnih procjena i 5 ADOS procjena kod sumnje na autizam u Centru Coralina i kod Maje Bonačić, kako bi olakšali procjene odgovarajućih pristupa za svako dijete prilikom upisa u redovne ili posebne programe obrazovanja.


Projekt doprinosi napretku djece s TUR na svim poljima razvoja: govor, komunikacija, izražavanje, stvaralaštvo, socio-emocionalni razvoj ličnosti, tjelesni i psihomotorni razvoj te spoznajni razvoj. Glavni cilj projekta je olakšati integraciju djece i mladih - budućih i sadašnjih školskih obveznika u redovan odgojno-obrazovni sustav i to kroz projektne aktivnosti i radom na njihovom osnaživanju i jačanju komunikacijskih vještina, govoru, stvaralaštvu, grafomotorici, spoznajnom razvoju, tjelesnom i psihomotoričkom razvoju, emocionalnom osnaživanju. Korištenjem asisitivne tehnologije i potpomognute komunikacije provest ćemo učinkovite i održive obrazovne aktivnosti koje će promicati jednakopravnost u obrazovanju, socijalnu uključenost, unaprjeđenje životnih vještina djece s teškoćama u razvoju, te ih poticati na razvijanje osobnih vještina i kompetencija uz korištenje asisitvne tehnologije i potpomognute komunikacije.

Spomenutim programima podrške Udruga će projektom pomoći roditeljima, članovima obitelji, ali i djelatnicima predškolskih i školskih ustanova koji rade s djecom s razvojnim teškoćama i invaliditetom da upoznaju i educiraju se za što bolji razvoj djeteta, da imaju obitelj koja razumije izazove i poteškoće na tom putu, da budu realni u rehabilitaciji i očekivanjima svoje djece a istovremeno ih osnažiti i za kvalitetan rad i to s tehnologijom te roditelje da nauče više o roditeljstvu i da u konačnici se osnaže, steknu potrebne kompetencije i ostvare bolji odnos s djecom i okolinom.

Stručni djelatnici škola i predškolskih ustanova dobit će saznanja o najboljim načinima pristupa u radu i metodama poučavanja obzirom da radni terapeuti to svakodnevno rade s djecom i mladima u Maloj kući, dat će im ideje i saznanja kako prilagoditi tehnološka pomagala za najbolji rad s njima u školama te kako od svakodnevnih predmeta i materijala dostupnih u svakom domaćinstvu mogu izraditi i prilagoditi didaktičke igračke i pomagala.

Potkategorije

Kontakt

UOSI SMZ logo full color

Udruga Osoba s invaliditetom SMŽ
J. Babić 18, 44250 Petrinja
Tel/fax: 044 719 482 
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i petak od 8:00 do 16:00 h, utorkom i četvrtkom od 12:00 do 20:00 h

Misija i vizija

Misija organizacije:

Doprinijeti kvalitetnom i ravnopravnom sudjelovanju djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom u svim segmentima društva.

Naša vizija:

Društvo jednakih mogućnosti i socijalne uključenosti djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom.

Koristimo kolačiće kako bi vam osigurali bolju funkcionalnost stranica. Odaberite gumb za više informacija ili „Prihvaćam“ za nastavak pregleda stranica.